สาระ1000ช่าง  >  พ.ศ.๒๔๙๙ ล้นเกล้า รัชกาลที่ ๙ ทรงผนวช

พ.ศ.๒๔๙๙ ล้นเกล้า รัชกาลที่ ๙ ทรงผนวช

เมื่อ วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ เวลา ๑๔.๐๐ น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๙ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ ยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 

เป็นวันพระราชพิธีทรงพระผนวช  ทรงเจริญพระเกศาโดยสมเด็จพระบรมราชชนนีทรงจรดพระกรรไกรบิดเปลื้องพระเกศาเป็นปฐมฤกษ์แล้ว

มีสมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้าทรงเป็นพระราชอุปัธยาจารย์ 

สมเด็จพระวนรัตน์  (ปลด กิตฺติโสภโณ) วัดเบญจมบพิตร เป็นพระอนุศาสนาจารย์

และพระศาสนโสภณ  (จวน อุฏฐายี)  วัดมกุฏกษัตริยาราม  เป็นพระกรรมวาจาจารย์ 

มีพระสงฆ์นั่งหัตถบาส  รวม ๓๐ รูป 

ทรงเครื่องเศวตพัสตรีทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระสัมพุทธพรรณี และพระพุทธรูปฉลองพระองค์รัชกาลที่ ๑ และรัชกาลที่ ๒ ทรงรับผ้าไตรจากสมเด็จพระราชชนนีแล้วทรงเข้าบรรพชาอุปสมบทในท่ามกลางสังฆสมาคม ซึ่งมีสมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ สมเด็จพระสังฆราชเป็นประธาน

เมื่อเสร็จพิธีแล้วพระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงได้รับสมญานามจากพระราชอุปัชฌาจารย์ว่า“ภูมิพโล” 

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๙ ทรงพระผนวชเมื่อพระชนมายุ ๒๙

พรรษา เป็นเวลา ๑๕ วัน ระหว่างวันที่ ๒๒ ตุลาคม ถึงวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๙ โดยระหว่างทรงพระผนวชพระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาประทับ ณ “พระตำหนักปั้นหย่า” (พระตำหนักปั้นหยา) วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์

ข้าพระพุทธเจ้า
"คลองถม เซ็นเตอร์"
และเพจ สาระ1000ช่าง