สาระ1000ช่าง  >  พระบิดาแห่งการประดิษฐ์โลก

พระบิดาแห่งการประดิษฐ์โลก

 

ด้วยพระปรีชาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่๙ ของประเทศไทย ทรงได้รับ พระราชสมัญญา ว่าเป็น "พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย"

และยังทรงได้รับพระราชสมัญญา ว่าเป็น "พระบิดาแห่งการประดิษฐ์โลก" อีกด้วยค่ะ

โดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการทูลเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญา “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (สกว.) เสนอ โดยกำหนดให้วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ของทุกปี "เป็นวันนักประดิษฐ์ไทย" เพื่อเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณ และเพื่อให้ประชาชนเจริญรอยตามเบื้องยุคลบาท รวมทั้งปลูกฝัง เสริมสร้าง และส่งเสริม ให้เยาวชนไทยให้มีทุนทางสังคมของความเป็นนักประดิษฐ์คิดค้น พัฒนา และส่งเสริมนักประดิษฐ์ ให้ร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ความเจริญและความมั่นคงของประเทศชาติ
 

นอกจากนี้ยังทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาจากองค์กรการประดิษฐ์นานาชาติว่าเป็น

"พระบิดาแห่งการประดิษฐ์โลก"   โดยสมาพันธ์นักประดิษฐ์นานาชาติ IFIA (ไอเฟีย) ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงบูดาเปสต์ สาธารณรัฐฮังการี มีสมาชิกกว่า 80 ประเทศ ในยุโรป สมาคมส่งเสริมการประดิษฐ์ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ หรือ คิปา (KIPA) และองค์กรนักประดิษฐ์แห่งรัสเซีย (Association Russian House)ได้ร่วมกำหนดให้วันที่ ๒ ก.พ.ของทุกปี เป็น “วันนักประดิษฐ์โลก” (International inventor's day convention: IIDC) ซึ่งเริ่มจัดขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๕๑ เพื่อเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ และยกย่องในพระอัจฉริยภาพการเป็นนักประดิษฐ์ของพระองค์ท่าน นสายตาของนานาชาติ ต่างให้การยอมรับและยกย่องต่อพระราชกรณียกิจ และพระปรีชาในการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งซึ่งเป็นประโยชน์ต่อพสกนิกรชาวไทย

 

และจากพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงสร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ต่างๆมากมาย เพื่อปวงชนไทย ซึ่งผลงานที่พระองค์ประดิษฐ์ขึ้นมาทั้งหมดนั้น ได้ประดิษฐ์ขึ้นมานั้นเกิดจากพระเมตตาที่มีต่อปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง

และนี่คือผลงานเพียงบางส่วนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรค่ะ

 

**คลิกที่รูป เพื่อขยาย ให้ใหญ่ขึ้น**

ข้าพระพุทธเจ้า

คลองถม เซ็นเตอร์